Anasayfa / Ankara Derneğimiz / Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİ ANKARA’DA YAŞAYAN DOZDERE KÖYLÜLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİ ADI VE MERKEZİ
MADDE 1-
Derneğin adı: TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİ ANKARA’DA YAŞAYAN KOZDERE KÖYLÜLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’dir. Kısa adı AN-KOZ-DER olarak ifade edilecektir.
Derneğin Merkezi: Ege Mah. 14.Cd. 229.Sok No: 36 Mamak/ANKARA

DERNEĞİN AMACI
MADDE 2-
Derneğin amacı Ankara’da yaşayan Kozdere köylüleri olarak hemşerilik ve akrabalık duygularını geliştirmek, dayanışmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmalarını sağlamak, köyümüzün ortak kullanım alanlarını onarmak ve yaptırmak, köyümüz geçleri arasında sportif faaliyetlerin gelişmesini sağlamak. Köylülerimiz ve dernek üyelerinin düzenli bir iletişim kurarak sevincine ve acısına ortak olup maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.

ÇALIŞMA KOLLARI VE BİÇİMLERİ
MADDE 3-
Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri:
a- Köylülerimizin sosyal kültürel ve ekonomik sorunlarına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak,
b- İnceleme ve araştırma sonuçlarına göre gereken yerlerde önerilerde bulunmak,
c- Yürütülen çalışmaları izlemek, sonuçlandırılmaları yönünde girişimlerde bulunmak,
d- Gençlerin yetişmesi, yükselmesi için maddi ve manevi ortak hazırlamak hertürlü desteği sağlamak.
Çalışma Biçimleri:
a- açık ve kapalı yer toplantıları, konferans, seminer ve sempozyumlar tertip etmek,b- geziler, geceler , balo ve eğlenceler düzenlemek.

DERNEK ÜYELİĞİ
MADDE4-
Derneğin asli ve fahri üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Asli Üyeler

1- Türk olmak,
2- Kozdere Köyü nüfusuna kayıtlı olmak,
3- Medeni hakları kullanmak yetkisine sahip olmak 18 yaşını bitirmiş olmak,
4- Yüz kızartıcı bir suç işlemekten dolayı mahkum olmamış bulunmak veya ağız cezaya müneccim bir suçtan dolayı hükümlü olmamak.

Fahri Üyeler:
Derneğin amacını benimseyip derneğe maddi ve manevi yardımlarda bulunmak isteyenlerden asil üyelikte aranan şartlara haiz kişiler genel kurul kararı ile fahri üye olabilirler.

ÜYELİĞE KABUL
MADDE 5-
Derneği üye olmak isteyenler Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvururlar. Bu talepleri Yönetim Kurulunca incelenerek en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak üyeye bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE 6-
1- Üyelikten Çıkma:Her üye kendi isteği üzerine yazılı dilekçe vererek, ayrılma tarihine kadar olan borçlarını ödemek suretiyle istifa edip üyelikten ayrılabilir.
2- Üyelikten Çıkarılma:
a- Derneğin Tüzüğü’ne ve amaçlarına aykırı durumun yönetim kurulunca tespit edilmiş olması,
b- Ödenti borçlarının ödenmemesi ve bundan dolayı yazılı bildirime rağmen iki ay içerisinde borçlarının ödenmemesinde,
c- 2908 sayılı Renkler Yasası hükümlerinde belirtilen yasaklayıcı maddeler içerisinde sonradan girilmiş bulunduğunun tespit edilmesi,
d- Üyeler arasında düşünce farklılığı nedeniyle ya da buna benzer başka nedenlerden huzursuzluk yaratıp birlik ve beraberliği ortadan kaldırmaya çalıştığının tespit edilmesi halinde söz konusu üye, yönetim kurulunca dernek üyeliğinden çıkarılır. Ancak Dernek üyeliğinden kendi isteği dışında çıkarılan üye ilk Genel Kurul toplantısında itiraz hakkını kullanabilir. Üyelikten çıkarılmaya ilişkin son karar yeri yönetim kuruludur.

ÜYELERİN HAKLARI
MADDE 7-
Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul’da bir oy hakkına sahiptir ve her üye bizzat kendi kullanmak zorundadır. Her üye Genel Kurul’ca belirlenen üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.

Fahri üyelerin oy kullanma hakları yoktur.

ÜYELİK AİDATI
MADDE 8-Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 60,00 YTL. (altmışmilyon) YTL.’dir. bu miktarı arttırmaya Genel Kurul yetkilidir.

DERNEK ORGANLARI
MADDE 8-
a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANTI ZAMANI
MADDE 10-
Dernek Genel kurulu, derneğe kayıtlı asli üyelerden tüzük hükümlerine göre oluşur. Genel Kurul’un olağan toplantıları iki yıldı bir Kasım ayı içinde yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekil gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin 1/5’unun yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

GENEL KURUL’UN TOPLANTI YERİ VE ÇAĞRI USULÜ
MADDE 11-
Genel Kurul’un toplantı yeri Ankara’dadır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 GÜN ÖNCEDEN GÜNÜ, SAATİ, YERİ VE GÜNDEMİ MAHALLİ BİR GAZETEDE İLAN EDİLMEK ÜZERE TOPLANTIYA ÇAĞRILIR. Bu çağrı çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir haftalık süre bırakılır.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakmak sebepleri belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

GENEL KURULUN TOPLANTI YETER SAYISI VE YAPILIŞ USULÜ
MADDE 12-Genel Kurul, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye sayısı yarasından 1 fazlasının katılması ile toplanır. İlk Toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısıı dernek Yönetim ve Denetleme Kurul’larının bu tüzükte belirtilen asli üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz.Toplantı ilanında belirtilen ve mahallin en büyük mülki, amirliğinde belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Üye ve temsilciler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

12. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Hükümet Komiseri’nin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılış sonrası toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve bir Başkan Vekili ve iki katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 13-
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (onda biri) nin görüşülmesini isteği konuların gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

Genel Kurul’da görüşülen konulardan, tüzük değişikliği ve derneğin feshine ilişkin olanlar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünü çoğunluğu ile karara bağlanır. Diğer kararlar, oylamaya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyları ile alınır.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ OY KULLANMA VE KARAR ALMAK USÜL VE ŞEKİLLERİ
MADDE 14-
A- Aşağıda yazılı hususlar Gene Kurul’ca konuşulup karara bağlanır
1- Dernek başkanı ile Yönetim ve denetleme Kurulları asil ve yedek üyeleri seçmek,
2- Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarını görüşmek ve karar bağlamak,
3- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp karar bağlamak,
4- Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri görüşüp karar bağlamak,
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda satılması Yönetim Kurulan yetki vermek,
6- Derneğin feshine karar vermek,
7- Dernek tüzüğü ve kanunların Genel Kurul’ca yapılmasını öngördüğü hususları yerine getirmek,
8- Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylamak.
B- Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri
Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyelere tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılmasıyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yönetme uygulanır.

Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, gezerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM KURULU, OLUŞUMU VE SEÇİLMESİ
MADDE 16-
Yönetim Kurulu:
a. Derneği temsil etmek, gerektiğinde temsil etmek üzere Dernek Başkanına veya Yönetim Kurulu üyelerinden birkaçına yetki vermek,
b. Derneğin Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek,
c. Gelecek döneme ait bütçeyi ve personel kadrolarını hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,
d. Zamanında Genel Kurul’u toplantıya çağırmak,
e. Üyelik başvurularını karar bağlamak,
f. Genel Kurul’ca verilen yetkiye göre taşınmaz mal almak veya satmak,
g. Derneğin çalışmalarını düzenleyen önergeleri hazırlayıp Genel Kurul’un onayına sunmak,h. Tüzük ve Kanunların Yönetim Kurulunca yapılmasını öngördüğü iş ve işlemleri yerine getirmekle yetkilidir.
i. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek.

DENETLEME KURULU’NUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

MADDE 17-
a) Denetleme Kurulu;Denetleme Kurulu iki yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Kurul’ca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur, Denetleme Kurulu asil üyeleri aralarında birini Başkan seçerek dernek kararlarını işlemlerini, derneğin hesaplarını en geç 6’şar aylık aralıklarla denetlerler, hazırlayacakları raporu Yönetim Kuru’na bildirirler, yıl içinde yaptığı denetlemeleri rapor halinde Genel Kurul’a sunar.
b) Dernek İç Denetimi;Derneğin iç Denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü’ne göre, denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

SEÇİLEN ORGANLARIN İDARE BİLDİRİLMESİ
MADDE 18-
Seçimi izleyen 7 gün içinde yasada belirtilen bilgileri taşımak şartı ile Yönetim Kurul’u başkanı tarafından yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri mahallin büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞİN ŞUBESİ
MADDE 19-
Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 20-
Derneğin gelirleri şunlardır:
a. Giriş aidatı
b. Üye aidatı
c. Dernekçe yapılan yayınlar
d. Tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
e. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
f. Bağış ve yardımlar
g. Rozet satışları gelirleri
h. Banka faizleri
i. Türlü gelirler

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır, giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 5 yıldır.

Dernek gelirlerinin alınmasına kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır.

Maliye bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder.

Maliye Bakanlığı’nca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz.

Dernek Siyasi Partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DERNEĞİN GİDERLERİ
MADDE 21-

Dernek faaliyetlerini yürütebilmesi için yapacağı harcamalar müsbit evrak veya faturayla yapılıp saf ve katkıların tutulması 2908 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmalıdır. Derneğin parası ulusal banlardan birine yatırılıp, “Dernek kasasında memur maaş katsayısının bin ile çarpımı sonucunda çıkacak rakam kadar para bulundurur”

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER
MADDE 22-Aşağıdaki yazılı defterler tutulur:
a. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğin giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b. Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c. Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarasına göre bu deftere kayıt olunur.
d. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Envanter bilgileri bu deftere işlenir.
e. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
f. Alındı belgesi kayıt defteri

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ
MADDE 23-
Dernek Tüzel kişiliği fesih, insifah, kapatma, faaliyetten alıkonma kararları ile sona erer.Dernek Genel Kurulu derneğin her zaman feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün kararı gerekir. Fesih kararı 5 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

Yetkili mercilerce dernekler kanunun 10. maddesi gereğince yazıl isteme rağmen Kuruluş bildirisinde eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar 30 gün içerisinde giderilmezse mahkeme kararı ile fesih olur.

Olağan Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içerisinde veya kanunun teşkili zorunlu organlar oluşturulamaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı itirazına rağmen bu zorunluluk 3 ay içinde yerine getirilmezse dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihtar ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile feshedilir.

DERNEĞİN TASVİYESİ
MADDE 24-
Derneğin tavsiyesi fesih kararı veren Genel Kurul’ca belirlenen 3 kişilik tavsiye kurulu tarafından yapılır. Derneğin tavsiyesi halinde dernek menkul ve gayrimenkul malları, para ve üyeler üzerinde kalan aidat alacaklarının tamamı ile diğer hakları Tokat İli Zile İlçesi Kozdere Köyü İdari Heyeti Bütçesine aktarılır. Bu aktarma işlemleri derneğin yetkili kurulu olan Genel Kurulun kararları doğrultusunda veya ilgili mahkeme kararı doğrultusunda veyahut yetkili mülki amirliğin vereceği kararlar doğrultusunda yapılır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
MADDE 25-
Derneğinin bu tüzüğünün yetkili mülki amirliğince incelenerek kabul edilmesi halinde dernekler kanununda belirlendiği zaman içerisinde ilk genel kurul yaparak, yetkili organların seçilmesine kadar derneğin tüm yürütme işlerini kurucu üyeler arasında seçilecek en az 7 kişilik bir geçici Yönetim Kurul yürütür.

Seçilen Geçici Yönetim Kurulu kendi arasında görev taksimi yaparak tüzükte belirtilen hükümlerin usulüne uygun olarak uygulanması ve resmi ercilere yapılması istenen işlemleri tamamlayarak il k genel kurul toplanabilmesi için azami çabanın sarf edilmesi ile gerekli çalışmaları zamanında tamamlayarak Genel Kurulun toplanarak yetkili kurullarının oluşturulmasını ve böylelikle derneğin işlerliğinin sağlanmasını temin etmek gibi görevleri vardır.

MADDE 26-
Dernek 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde taşınmaz mal edinebilir.

MADDE 27-
İşbu dernek tüzüğü 27 maddeden ibaret olup bu tüzükte açık olmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Başkan :
Başkan Yrd. :
Sekreter :
Sayman :
Üye :

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Dernek Üyeleri

1 ALATTİN ULUSOY 2 ALİ ÖĞÜT 3 ALİ PEKDURU 4 ALİ ULUSOY 5 BARIŞ ÖĞÜT ...

Tüm düğün ve etkinlikleri bir arada görmek için tıklayın...DÜĞÜN TAKVİMİ
+ +