Anasayfa / İstanbul Derneğimiz / DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEK TÜZÜĞÜ

Madde 1- DERNEĞİN ADI:

Derneğin adı “KOZDERE KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” dir.

a) Derneğin kısa adı “KOZ-DER”

Madde 2- DERNEĞİN MERKEZİ:

Derneğin merkezi İSTANBUL’dadır.Adres: Emek Mah. Yonca Sok. No:4 Sarıgazi/Ümraniye/İstanbul

Madde 3- DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ:

a)Derneğin amacı, yöremizin tarihini, kültürünü araştırmak ve tanıtmak. Köylülerimiz arasında ekonomik, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak. Köyümüzün elektrik, yol, su, okul gibi sosyal hizmetlerine öncülük ederek katkıda bulunmak, gençler arasında okuma, meslek edinme, kültürel ve sportif faaliyetlerin gelişmesini teşvik etmek, olanak sağlamak.

b) Dernek yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için; dayanışma ve tanıtma geceleri, konferans, seminer, gezi, sanat yarışması, folklor ve sanat gösterileri, konser faaliyetleri düzenler. -İş kuran, ev yapan, düğünü olan, cenazesi olan dernek üyelerine madi ve manevi yardımda bulunmak. -Maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayanlara, yardıma muhtaçlara burs vb. olanaklar sağlayarak katkıda bulunur.- Tüm faaliyetlerinde üyeler arasında dayanışmayı ve iyi ilişkileri tesis etmek için lokaller açar. Kitap, dergi, gazete, bülten çıkarır. Müsamere ve kurlar düzenler. -Amacına uygun olarak her türlü aktif tasarrufta bulunabilir. İlgili kanu ve yönetmeliklere, dernekler kanununa aykırı olmamak kaydıyla sandıklar kurabilir. Ancak bunların alınmasına ve kurulmasına genel kuruldan alınan onayla yönetim kurulu karar verebilir.

c) Dernek yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için uygun gördüğü kurulmuş ve kurulacak FEDERASYONLARA ve KONFEDERASYONLARA üye ve kurucu üye olabilir. Federasyona ve Konfederasyona üye olma kararını Genel Kurul verir.

Madde 4- DERNEĞE ÜYE OLMAK

a)2908 sayılı yasada belirlenen yasal engeli olmayan ve 18 yaşını bitiren T.C. vatandaşı olan herkes derneğe üye olabilir.

b)Her üye genel kurulca belirlenen üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.

c)Üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Fahri üyeler aidat öder fakat oy kullanmaz.

Madde 5- DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Her üye istediği zaman dernek yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle istifa edip üyelikten ayrılabilir. Dernek Üyeliğinden Çıkarılması Suretiyle Ayrılma Dernek çalışmalarını engelleyen dernek anatüzüğünde belirlenen kurallara aykırı davranışta bulunanlar, 2908 sayılı yasada belirlenen engelleri olduğu anlaşılanlar, üye aidatını yazılı bildirime karşı üç ay ödemeyenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanların ilk genel kurulda itiraz hakları vardır.

Madde 6- DERNEĞİN ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d)Şubeler

Dernek yukarıda sayılan üç kurulu oluşturmak zorundadır. Ayrıca dernek başka organlarda oluşturabilir. Fakat bu organlara genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görevleri ve yetkileri devredilemez.

Madde 7- GENEL KURUL

Genel Kurul asıl ve fahri üyelerin toplanmasından oluşur. Fahri üyeler toplantı yeterlilik sayısında dikkate alınmazlar, oy kullanamazlar. Söz hakları olabilir. Olağan genel kurul 2 yılda bir olmak üzere Nisan ayı içinde yapılır. Genel kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine yönetim kurulu 1 ay içinde toplantıya çağrılmazsa denetleme kurulu veya üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzeler, genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Toplantı gündemi, toplantının yeri ve saati, on beş gün önceden mahallin en büyük mülki amirine yazılı olarak bildirilir. Toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste yazıya eklenir. Genel kurul toplantısına üyeler isim listesindeki kendi isimlerinin karşısını imzalayarak alınırlar. Çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığı tespit edilir. Çoğunluk üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması şu şekilde olabilir. Yönetim kurulu tarafından gerek görüldüğünde mevcut üyelerin beşte birinin imzası ile yanetim kuruluna müracaat edildiğinde yönetim kurulu tarafından genel kurulun toplantıya çağrılması zorunludur. Üyelerin çoğunluğunun tespitinden sonra dernek başkanı tarafından kongre açılır. Kongreyi idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üye seçilir. Katipler toplantı tutanaklarını hazırlar, başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda tüm tutanak ve belgeleri yeni yönetim kuruluna verilir. Hükümet komserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantının yönetimi genel kurulu başkanına aittir. Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. Toplantıda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 8- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen konular genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

– Dernek organlarının seçimi

-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. Ancak bu kararın alınabilmesi için yönetim kurulunun önerisi ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun olması gerekir

– Yönetim ve Denetleme Kurullarıın raporlarını görüşmek ve karara bağlamak

-Derneğe lüzumlu taşınmaz malın alınması veya mevcutların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

-Derneğin feshine karar vermek

-Dernekler kanunundaki ve dernek tüzüğündeki genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayım usulüne göre seçilir. Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir sayman seçer. Yönetim Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu derneği temsil eder veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapar. Gelecek dönem bütçesini hazırlar, genel kurula suar. Dernek tüzüğü ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

BAŞKAN

Yönetim Kurulu Başkanı derneği temsil eder. Yönetim kuruluna başkanlık eder, kurul kararlarını uygular. Yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

BAŞKAN VEKİLİ

Başkan vekili başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görevlerini yapar, başkana yardımcı olur.

SEKRETER

Derneğin yazışma ve büro işlerini yürütür.

SAYMAN

Derneğin gelir ve giderlerine bakar, defterlerini tutar. Bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi sunar.

Madde 10- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin yitirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul mevcut Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının olmaması durumunda bir üyenin başvurusu ile mahalli Sulh Hukuk Hakiminin üyelerden seçeceği üç kişi genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

Madde 11-DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulu kendi arasında bir başkan seçer. En az üç ayda bir toplanır ve yönetim kurulunun her safhadaki faaliyetlerini kayıtlarını ve hesaplarını denetler, sonunda bir rapor halinde genel kurula sunar.

Madde 12- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİMİ

Seçimi izleyen yedi gün içinde yasada belirtilen bilgileri taşımak şartıyla yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim kurulu ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyeleri mallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir

Madde 13- DERNEĞİN ŞUBESİ

Dernek şubeler açabilir. Yönetim kurulunun yetki verdiği üç kişi dernekler kanununa uygun olmak koşulu ile şube açabilir. Şubeler Merkez Genel Kurulundan en az 45 gün önce olağan kongrelerini yapmak zorundadırlar. Şube genel kurulu tüm şube üyelerinin katılımı ile oluşur. Şube yönetim kurulu yedi asıl yedi yedek üyeden oluşur. Şube denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Şubenin tüm işlerini tüm işlerini denetlemekle görevlendirilir. Yönetim kurul seçimden sonra kendi içinde bir başkan bir sekreter ve sayman seçer. Diğerleri yönetim kurulu üyesidir. Tüzüğü genel kurul ve yönetim kurulunun genel kararlarına uygun olarak kanunlar çerçevesinde yürütür.

Madde 14- DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

-Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

-Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasına göre bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır

-Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve numarayla bu deftere kayıt olunur.

-Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Envanter bilgileri bu defterde işlenir.

Madde 15- TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERDİRİLMESİ

Dernek tüzel kişiliği fesih, infisah, kapatma, faaliyetten alıkonma kararları ile sona erer. Dernek genel kurulu derneğin her zaman feshine uygun karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün kararı gerekir. Fesih kararı beş gün içinde yönetim kurulu tarafından en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Yetkili mercilerce dernek kanununun 10. maddesi gereğince yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisini ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıktan otuz gün içerisinde giderilmezse mahkeme kararıyla fesih olunur. Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde veya kanunen teşkili zorulu organlar oluşturulamaz ve malallin en büyük mülki amargiğinin yazılı itirazına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihtar ve cumhuriyet savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararı ile fesih edilir.

Madde 16- DERNEĞİN TASFİYESİ

Derneğin tasfiyesi fesih kararı veren genel kurulca belirlenen üç kişilik tasfiye kurulu tarafından yapılır. Derneğin tasfiyesi halinde dernek menkul ve gayrimenkul malları Kozdere Köyü muhtarlığına bırakılır.

Madde 17- DERNEĞİN GELİRLERİ

-Üye aidatları aylık 3.00 YTL dir.- Bağış ve yardımlar- Yayın ve ilan gelirleri

– Derneğin malvarlığından elde edilen kira gelirleri

– Derneğin yapacağı temsil, konser, spor yarışması, konferans ve bunun gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler ile banka faizleri vb. dir.

DERNEĞİN GİDERLERİ

-Derneğin parası ulusal bankalardan birine yatırılır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü miktarda parayı kasasında bulundurabilir.

-Harcamalar müsbik evrak veya faturaya yapılır. Bankadan para çekmek için başkan ve yönetim kurulunun tayin edceği birinin imzası gerekir.

-Sarf katkıların tutulması 2908 sayılı kanununun hükümlerine göre yapılır

Madde 18- Dernek 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde taşımaz mal edinebilir

Madde 19-İş bu Dernek anatüzüğü 19 maddeden olup bu tüzükte açık olmayan durmlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

DİĞER YÖNETİM KURULLARI

                              ...

Tüm düğün ve etkinlikleri bir arada görmek için tıklayın...DÜĞÜN TAKVİMİ
+ +